Kwadro
0 602 673 223
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  |  |  |  |  |   BHP

Zlecenia jednorazowe:
 1. Szkolenia wstępne i okresowe (od 1 osoby u Klienta, samokształcenie kierowane - e-learning)
 2. BHP na budowach (BIOZ, Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, karty szkoleń, oceny ryzyka zawodowego na budowę, projekty zabezpieczeń BHP i Ppoż. itp.)
 3. Opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, szkoleń, świadczeń socjalnych
 4. Dobór i wyposażanie w odpowiedni sprzęt ochronny indywidualnej i zbiorowej dla potrzeb firmy (organizacja dostaw na życzenie Klienta)
 5. Opracowanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa
 6. Ocena ryzyka zawodowego
 7. Kontrole stanu bezpieczeństwa i ppoż.
 8. Opracowanie dokumentacji powypadkowej - prowadzenie dochodzeń wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy
 9. Opracowanie innej dokumentacji BHP (rejestry, itp.)
 10. Sporządzanie korespondencji urzędowej.

Stała obsługa BHP:

Kompleksowa obsługa firm z zakresu BHP zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.97.109.704) z późn. zmianami (Dz.U.04.246.2468 -§2) "Do zakresu działania służby bhp należy:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań technicznoorganizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 13. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
 19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 21. uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii."

formularz zapytania
KADRY I PŁACE

Usługi w zakresie obsługi kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa zleceniodawcy, a w tym:

 1. przyjmowanie, sprawdzanie i kompletowanie dokumentów osobowych nowo zatrudnianych pracowników,
 2. opracowywanie dokumentów kadrowych dotyczących pracowników:
  • nowo zatrudnionych,
  • będących w zatrudnieniu,
  • kończących pracę w przedsiębiorstwie.
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. prowadzenie dokumentacji i ewidencji kadrowej (poza aktami osobowymi), w tym:
  • dokumentacji i ewidencji zatrudnienia pracowników,
  • ewidencji czasu pracy,
  • dokumentacji pracy w godzinach nadliczbowych,
  • planów urlopów wypoczynkowych,
  • ewidencji urlopów i innych zwolnień od pracy.
 5. wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu,
 6. zgłaszanie nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia ZUS,
 7. wyrejestrowywanie pracowników zwalnianych z ZUS;
 8. przygotowywanie list płac celem dokonania wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 9. przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT;
 10. przygotowywanie umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie osobom fizycznym
 11. współpraca z PFRON w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia pracowników, kompletowanie dokumentacji dla pracowników i byłych pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę,
 12. współpraca ze zleceniodawcą we wszystkich sprawach pracowniczych wymagających jego decyzji lub akceptacji,
 13. uczestnictwo w kształtowaniu polityki personalnej w przedsiębiorstwie poprzez konsultacje, opiniowanie spraw kadrowych, oraz informowanie o korzystnych dla przedsiębiorstwa rozwiązaniach w zakresie polityki personalnej,
 14. opracowywanie informacji, raportów i analiz o stanie kadr w przedsiębiorstwie i o problemach pracowniczych.

formularz zapytania
PPOŻ.
 1. Przeglądy, konserwację i remonty podręcznego sprzętu p.poż
 2. Instrukcje bezpieczeństwa Pożarowego
 3. Plany ewakuacji
 4. Kontrole obiektów pod względem bezpieczeństwa Pożarowego.
 5. Szkolenia z zakresu ppoż.
 6. Dobór i wyposażanie obiektów w odpowiedni sprzęt Ppoż. i oznakowanie obiektów pod względem Ppoż.

formularz zapytania
SZKOLENIA
 1. Szkolenia wstępne BHP
 2. Szkolenia okresowe BHP
 3. Szkolenia I pomoc przed medyczna
 4. Szkolenia Ppoż.
 5. Szkolenia BHP on line (e-learning).

formularz zapytania


KWADRO S.C. | ul. Chabrowa 9, 80-297 Banino | ul. Zakosy 28, 80-140 Gdańsk | tel: 0 602 673 223 | email: kwadro@kwadro.pl